Sample Image

ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา /กิจกรรม /อาจารย์ที่ปรึกษา /ศิษย์เก่า
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ม.หัวเฉียวฯ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา /กิจกรรม /อาจารย์ที่ปรึกษา /ศิษย์เก่า
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Learn More    Join

Sample Image

การส่งกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสร้างให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ปณิธาน : “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊งหรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา

Learn More 

Sample Image

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ อันงดงาม ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

อัตลักษณ์ : 1) ยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู 2) ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3 คุณลักษณะ  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน และ ๓) เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

Learn More 

Sample Image

เรามีศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น "นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ" ทั้งในหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทุกกรม) กระทรวงสาธารณสุข (นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล) กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม (นักสังคมสงเคราห์ในสังกัดโรงพยาบาลของกองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรีอ รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ในงานด้านสวัสดิการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) กรุงเทพมหานคร องค์การภาคเอกชน และองค์กรบรรเทาทุกข์นานาชาติต่างๆ

Learn More 

ประธานนักศึกษา

นางสาว หัทยา จันลา (เอ้)

ประวัติและผลงาน

รองประธานคนที่ 1

นาย ธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม (นับหนึ่ง)

ประวัติและผลงาน

รองประธานคนที่ 2

นางสาว ญาณิศา ผ่องจิตต์ (เนย)

ประวัติและผลงาน